Reclamaties

In geval van een defect van een in onze online winkel gekocht product, is onze schadeafdeling bereid u te helpen.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen door de consument. In het geval van gebruikte telefoons of tablets is dat wettelijk 12 maanden, of anders - als het garantiebewijs in de verpakking van de telefoon niet van ons afkomstig is, maar  de garantieperiode bedraagt nooit minder dan de wettelijke garantie voor gebruikte telefoons.

Wanneer de koper aanspraak maakt op de garantie, is hij verplicht een geldig garantiebewijs of aankoopbewijs voor te leggen. De koper claimt de garantie bij het servicecentrum of bij de dealer. In geval van een defect dat vóór de verkoop aan het licht komt (tijdens demonstratie, tests) of in geval van 3 identieke herhaalde defecten of 4 verschillende door het servicecentrum erkende defecten, heeft de klant recht op vervanging van het product, indien aan de bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

De garantiekaart moet volgende gegevens bevatten:

 • producttype + serienummer (IMEI)
 • bewijs van verkoop (datum van verkoop, stempel, handtekening en adres van de verkoper)

De garantie vervalt:

 • als het garantiebewijs onvolledig is of ten onrechte gewijzigd werd
 • als het producttype of serienummer veranderd is of als de serienummerinformatie op het toestel onleesbaar is
 • indien de gegevens op het garantiebewijs door een onbevoegd persoon werden gewijzigd
 • in het geval van niet in acht nemen van de juiste wijze van gebruik en onderhoud van het product, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
 • als er op een onprofessionele of ongeoorloofde manier met de uitrusting geknoeid is
 • bij mechanische schade die door de gebruiker werd veroorzaakt
 • indien de storing door vreemde stoffen werd veroorzaakt die in het toestel zijn binnengedrongen
 • indien het defect veroorzaakt is doordat de gebruiker het toestel in een ongeschikte omgeving heeft opgeslagen of gebruikt (vochtige, stoffige, chemisch agressieve omgeving)
 • indien de apparatuur aangesloten is op andere dan de voorgeschreven netuitrusting

Garantie voor bedrijven en ondernemers:

Geldig volgens het Slowaakse Wetboek van Koophandel, 12 maanden

Hoe een reclamatie in te dienen:

Als uw goederen tekenen van een defect vertonen dat zonder uw schuld of een van de bovenstaande invloeden veroorzaakt is, vul dan het volgende schadeformulier in of neem contact met ons op via +420 277 278 608 of per e-mail op info@top4mobile.eu.

Een reclamatie moet van rechtswege worden geregeld binnen 30 kalenderdagen na de indiening ervan. Indien het defect niet als een garantiefout erkend wordt, zullen wij u op de hoogte brengen van de mogelijkheid van een betaalde reparatie. Als u weet dat het defect aan uw telefoon niet onder de garantie valt, neem dan toch gerust contact met ons op, wij bieden u de mogelijkheid tot reparatie tegen onklopbare prijzen.

De Verkoper bevestigt de ontvangst van de reclamatie en geeft de Koper een bevestiging ervan in een passende vorm. De datum van de reclamatie wordt geacht de datum van de levering ervan aan de Verkoper te zijn. Als het niet mogelijk is de bevestiging onmiddellijk te bezorgen, moet zij zonder onnodige vertraging worden bezorgd, maar uiterlijk samen met het bewijs van de behandeling van de reclamatie. De bevestiging van de reclamatie wordt schriftelijk verzonden. De Verkoper is verplicht onmiddellijk de methode van behandeling van de reclamatie vast te stellen, in ingewikkelde gevallen binnen 3 dagen na de datum van de reclamatie. In gerechtvaardigde gevallen, met name indien een ingewikkelde technische controle van de goederen vereist is, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht. Na de vaststelling van de manier  van de behandeling van de reclamatie, zal de Verkoper de reclamatie onmiddellijk behandelen; in gerechtvaardigde gevallen kan de reclamatie later behandeld worden. De behandeling van de reclamatie mag echter niet langer duren dan 30 dagen, vanaf de datum van indiening van de reclamatie. Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen voor de behandeling van de reclamatie, heeft de koper het recht om het koopcontract te annuleren en krijgt hij het volledige bedrag voor de goederen terugbetaald, of heeft hij het recht om de goederen voor nieuwe te ruilen.

Rechten van de koper bij het indienen van een reclamatie:

a. In geval van een herstelbaar gebrek heeft de Koper het recht om het gebrek gratis, behoorlijk en tijdig te laten herstellen. De Verkoper beslist over de wijze van herstelling van het gebrek. De koper kan in plaats van de herstelling van het gebrek(defect), de vervanging van het gebrekkige product door een foutloze product eisen, op voorwaarde dat dit voor de verkoper geen onevenredige kosten meebrengt in verhouding tot de prijs van de goederen of de ernst van het gebrek,
b. in geval van een onherstelbaar gebrek dat een juist gebruik van het goed voor het beoogde doel verhindert, heeft de koper het recht om ofwel het goed te vervangen, ofwel zich van de koopovereenkomst terug te trekken (terugbetaling).
c. Een klacht wordt afgehandeld geacht te zijn indien de klachtenprocedure wordt beëindigd door overhandiging van de herstelde gereclameerde goederen, de vervanging ervan of de terugbetaling van de aankoopprijs van de goederen, door een schriftelijke uitnodiging om de herstelde producten te aanvaarden of door een gemotiveerde afwijzing ervan

Alternatieve geschillenbeslechting:

Indien de Koper-Consument niet tevreden was met de behandeling van de klacht door de Verkoper of indien de Koper-Consument contact heeft opgenomen met de Verkoper met een verzoek om genoegdoening en niet tevreden was met de manier waarop zijn/haar reclamatie door de Verkoper behandeld werd, of indien de Koper-Consument van mening is dat zijn/haar rechten door de Verkoper geschonden waren, heeft de Koper-Consument het recht om contact op te nemen met de Verkoper met een verzoek om genoegdoening. Indien de Verkoper op een dergelijk verzoek negatief antwoordt of niet binnen 30 dagen na de datum van verzending antwoordt, heeft de Koper-Klant het recht om een voorstel voor het inleiden van een alternatieve geschillenbeslechting voor te leggen aan een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting. Het voorwerp van de alternatieve geschillenbeslechting is Slovenská obchodná inšpekcia (de Slowaakse handelsinspectie), Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, of een andere bevoegde gemachtigde rechtspersoon die vermeld staat in de lijst van bevoegde rechtspersonen van alternatieve geschillenbeslechting die door het Ministerie van Economie van de Slowaakse Republiek wordt bijgehouden (de lijst is te vinden op www.mhsr.sk). De koper - consument heeft het recht om de instelling voor alternatieve geschillenbeslechting te kiezen waartoe hij zich wendt. De consument kan gebruik maken van het online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ om een voorstel voor alternatieve geschillenbeslechting in te dienen

Alternatieve geschillenbeslechting is niet van toepassing op geschillen waarbij de waarde van het geschil niet meer dan 20 euro bedraagt. De betreffende instelling kan van de consument een vergoeding voor het initiëren van de alternatieve geschillenbeslechting verlangen tot een maximumbedrag van 5 EUR inclusief BTW.