1. Algemene bepalingen

Deze algemene en reclamatievoorwaarden regelen de rechten en plichten van de partijen die uit de koopovereenkomst voortvloeien, die gesloten is tussen de Verkoper, zijnde Shield-Sk, s.r.o., met maatschappelijke zetel te H. 46 701 494 (hierna te noemen: "verkoper") en de koper, waarvan het onderwerp de koop en verkoop van goederen op de E-shop website van de verkoper is. De door de Verkoper aangeboden producten zijn ofwel afkomstig van de officiële distributie, van distributie uit andere EU-lidstaten of van eindverbruikers door hun aankoop.

Contactgegevens van de verkoper:
Shield-Sk, s.r.o., maatschappelijke zetel H. 46701494, BTW-nummer: SK2023549671
Plaats van werking: H. Meličkova 2988/12
Telefoon: +420 277 278 608
E-mail: info@top4mobile.eu

 • Deze verkoop- en reclamatievoorwaarden, zoals ze van kracht zijn op de datum van het sluiten van het koopcontract, maken een integraal deel uit van het koopcontract. Indien de Verkoper en de Koper een schriftelijke koopovereenkomst sluiten waarin zij voorwaarden overeenkomen die van deze voorwaarden afwijken, hebben de bepalingen van de koopovereenkomst voorrang boven deze voorwaarden. Deze overeengekomen voorwaarden mogen niet in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen (verkorting van de terugzendtermijn, garantietermijn, enz.)
 • Voor de toepassing van deze Algemene Verkoop- en reclamatievoorwaarden is een nevenovereenkomst een overeenkomst waarbij de koper goederen verwerft of een dienst verleend krijgt die verband houdt met het voorwerp van de koopovereenkomst, indien de goederen geleverd of de dienst verleend worden door de Verkoper of een derde op grond van een tussen hen gesloten overeenkomst.
 • De getoonde aankoopprijs voor de goederen op een E-shop website die door de Verkoper wordt geregeld, omvat de belasting op de toegevoegde waarde in het bedrag dat door de toepasselijke wetgeving van de Slowaakse Republiek wordt bepaald, en omvat geen prijs voor het vervoer van de goederen of andere optionele diensten. Alle promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld bij specifieke goederen.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de goederen die op een door de Verkoper beheerde E-shop website vermeld staan, op elk moment aan te passen. Een wijziging van de prijs van de goederen is niet van toepassing op verkoopcontracten die voor de prijswijziging gesloten zijn, ook al zijn de goederen nog niet geleverd.
 • Indien de Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving van de Slowaakse Republiek of de Europese Gemeenschappen of van deze Voorwaarden niet nakomt, kan de Koper zijn recht tegenover de Verkoper afdwingen via de bevoegde rechtbank.

2. Wijze van sluiting van het verkoopcontract

 • De Koper stuurt de Verkoper een voorstel voor het sluiten van het Koopcontract in de vorm van een ingevuld en ingediend formulier op de website van de Verkoper, waarmee de Koper een voorstel voor het sluiten van het Koopcontract heeft gestuurd, dat als voorwerp heeft de overdracht van de eigendom van de door de Koper gespecificeerde goederen tegen betaling van de aankoopprijs en onder de voorwaarden die in dit Koopcontract zijn vastgelegd (hierna het "Koopcontract" genoemd).
 • Na de verzending van de Bestelling ontvangt de Koper een automatisch uitgevoerde kennisgeving van ontvangst van de Bestelling in het elektronische systeem van de Verkoper (hierna de "Ontvangstbevestiging Bestelling" genoemd) op zijn e-mailadres. Alle verdere informatie betreffende de bestelling van de Koper kan, indien nodig, naar het e-mailadres van de Koper gestuurd worden.
 • De ontvangsbevestiging bevat informatie dat de Verkoper de bestelling ontvangen heeft, maar is geen aanvaarding van het voorstel om een koopcontract te sluiten.
 • De Verkoper zal dan informatie naar het e-mailadres van de Koper sturen over de vraag of de bestelling van de Koper aanvaard is ("Bestellingsaanvaarding"). De Bestelingsaanvaarding bevat informatie over de naam en de specificatie van de goederen waarvan de verkoop het voorwerp van het Koopcontract uitmaakt, details over de prijs van de goederen en/of andere diensten, details over de verwachte levertijd van de goederen, de naam en details van de plaats waar de goederen geleverd zullen worden en details over de prijs, indien van toepassing, voorwaarden, wijze en datum van vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van levering van de goederen aan de Koper, details over de Verkoper (firmanaam, maatschappelijke zetel, BTW-nummer, nummer van inschrijving in het Handelsregister, enz.
 • Het koopcontract komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de bestelling in elektronische of schriftelijke vorm aan de koper wordt overhandigd.
 • Alvorens de bestelling te verzenden, moet de Verkoper de Koper op duidelijke, ondubbelzinnige, begrijpelijke en niet mis te verstane wijze inlichten over de precontractuele informatie betreffende de reclamatie, de betaling, de commerciële, de vervoers- en andere voorwaarden, door:
  a) de voornaamste kenmerken van de goederen of de aard van de dienst, in de mate die passend is voor het gebruikte communicatiemiddel en de goederen of de dienst, op de relevante cataloguspagina van de E-shop website van de Verkoper,
  b) informeren over de firmanaam en de maatschappelijke zetel van de Verkoper op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper en in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, die op de desbetreffende sub-website van de E-shop van de Verkoper staan,
  c) het telefoonnummer van de Verkoper en andere gegevens die van belang zijn voor het contact van de Koper met de Verkoper, met name het e-mailadres en het faxnummer van de Verkoper, indien de Verkoper deze gegevens heeft verstrekt op de desbetreffende sub-website van de E-shop website van de Verkoper en in artikel 1 van deze algemene voorwaarden en reclamatievoorwaarden, die zich op de desbetreffende subwebsite van de E-shop website van de Verkoper bevinden,
  d) het adres van de Verkoper waar de Koper een vordering voor goederen of diensten kan indienen, een reclamatie kan maken of een andere klacht kan indienen, zoals meegedeeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper,
  e) de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van de belasting van toegevoegde waarde en alle andere belastingen, of, indien wegens de aard van de goederen of diensten de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden bepaald, de manier waarop de prijs wordt berekend, evenals de kosten van vervoer, levering, porto en andere kosten en lasten, of, indien deze kosten en lasten niet vooraf kunnen worden bepaald, het feit dat de Koper verplicht zal zijn ze te betalen, zoals meegedeeld op de desbetreffende cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper,
  f) de betalingsvoorwaarden, de leveringstermijnen, de termijn waarbinnen de Verkoper zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de dienst te verlenen, de informatie over de procedures voor de toepassing en de behandeling van klachten en reclamaties van de Koper, zoals meegedeeld in de desbetreffende artikelen van deze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper,
  g) de informatie over het recht van de Koper om zich uit het Aankoopcontract terug te trekken, de voorwaarden, de termijn en de procedure voor de uitoefening van het recht om zich uit het Contract terug te trekken in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper,
  h) de terbeschikkingstelling van een formulier voor herroeping in artikel 10 en in de bijlage bij deze voorwaarden, die zich op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper bevinden; de Verkoper heeft het formulier voor herroeping zelf ook ter beschikking gesteld in de bijlage bij deze voorwaarden, die zich op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper bevindt die zich op de desbetreffende subwebsite van de E-shopsite van de Verkoper bevindt
  i) de informatie dat, indien de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst, de koper de kosten draagt die verbonden zijn aan de terugzending van de goederen aan de verkoper, overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Slowaakse Wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de verlening van diensten in het kader van een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten van de verkoper gesloten overeenkomst en betreffende de wijziging en aanvulling van bepaalde besluiten (hierna de "Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand" genoemd), en indien hij zich terugtrekt uit de koopovereenkomst ook de kosten voor het terugzenden van de goederen op zich neemt, die wegens hun aard niet per post teruggezonden kunnen worden, medegedeeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, die op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de verkoper te vinden zijn,
  j) de verplichting van de Koper om de Verkoper de prijs te betalen voor de werkelijk geleverde service, overeenkomstig artikel 10, lid 5, van de Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand, indien de Koper zich terugtrekt uit de overeenkomst voor diensten nadat hij de Verkoper uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 4, lid 6, van de Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand, geïnformeerd in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper,
  k) de omstandigheden waarin de Koper het recht verliest om zich uit het Contract terug te trekken, zoals meegedeeld in Artikel 10 van deze Voorwaarden, die op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper staan,
  l) de instructie over de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebreken van goederen of diensten overeenkomstig de artikelen 622 en 623 van het Slowaakse Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig met artikel 8 van deze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper,
  m) het bestaan en de details van de door de fabrikant of de Verkoper geboden garantie volgens strengere principes dan die van artikel 502 van het Slowaakse Burgerlijk Wetboek, indien die door de fabrikant of de Verkoper geboden wordt, evenals informatie over het bestaan en de voorwaarden van de bijstand en de diensten die aan de Koper geboden worden na de verkoop van de goederen of de levering van de dienst, indien die bijstand geboden wordt, op de desbetreffende cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en artikel 9 van deze algemene voorwaarden, die op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper te vinden zijn,
  n) het bestaan van de relevante gedragscodes waartoe de Verkoper zich verbonden heeft en de manier waarop de Koper er kennis van kan nemen of de tekst ervan kan verkrijgen op de relevante cataloguspagina van de E-shop website van de Verkoper,
  o) de duur van het contract, indien het een contract van bepaalde duur betreft; indien het een contract van onbepaalde duur betreft of indien het een contract betreft dat automatisch verlengd wordt, is de informatie over de voorwaarden voor beëindiging van het contract vermeld op de desbetreffende cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en in de volgende algemene voorwaarden, die op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper geplaatst zijn,
  p) de minimumduur van de verplichtingen van de Koper die uit het Aankoopcontract voortvloeien, indien het Aankoopcontract een dergelijke verplichting voor de Koper inhoudt, is meegedeeld op de relevante cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en in deze Algemene Voorwaarden, die zich op de relevante subwebsite van de E-shop van de Verkoper bevinden,
  q) de verplichting van de Koper om op verzoek van de Verkoper een voorschot te betalen of een andere financiële zekerheid te stellen en de voorwaarden die van toepassing zijn op de verstrekking daarvan, indien het Aankoopcontract een dergelijke verplichting voor de Koper inhoudt; het is meegedeeld op de desbetreffende cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en in deze algemene voorwaarden, die zich op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper bevinden,
  r) de functionaliteit, met inbegrip van toepasselijke technische beschermingsmaatregelen om de Elektronische Inhoud te beveiligen, indien van toepassing, geïnformeerd op de relevante cataloguspagina van de E-shop website van de Verkoper en in deze algemene voorwaarden, die zich op de relevante subwebsite van de E-shop website van de Verkoper bevinden,
  s) de compatibiliteit van de Elektronische Inhoud met hardware en software die de Verkoper kent of redelijkerwijs verwacht is te kennen, indien van toepassing, hoe het op de relevante cataloguspagina van de E-shop website van de Verkoper is vermeld  en ook in deze voorwaarden, die zich op de relevante subwebsite van de E-shop website van de Verkoper bevinden,
  t) de mogelijkheid en de voorwaarden om het geschil buitengerechtelijk te beslechten via een alternatief systeem voor geschillenbeslechting, indien de Verkoper zich ertoe verbonden heeft een dergelijk systeem te gebruiken, op de desbetreffende cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en in deze voorwaarden, die op de desbetreffende subwebsite van de E-shop van de Verkoper geplaatst zijn,
  u) de handelingen die nodig zijn voor het sluiten van het koopcontract, door die noodzakelijke handelingen te beschrijven in deze voorwaarden, die te vinden zijn op de desbetreffende subwebsite van de E-shop website van de Verkoper,
  v) dat het Aankoopcontract in elektronische vorm bij de Verkoper wordt opgeslagen en voor de Koper beschikbaar is nadat de Koper het schriftelijk heeft aangevraagd om de Koper informeren te kunnen, zo als op de relevante cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en in deze Algemene Voorwaarden vermeld, die zich op de relevante subwebsite van de E-shop van de Verkoper bevinden,
  w) het feit dat de taal die voor het sluiten van het contract wordt aangeboden is de Slowaakse taal, hoe het meegedeeld is op de relevante cataloguspagina van de E-shop van de Verkoper en in deze voorwaarden, die op de relevante subwebsite van de E-shop van de Verkoper zijn geplaatst
 • Indien de Verkoper niet voldaan heeft aan de informatieplicht om bijkomende vergoedingen of andere kosten te betalen overeenkomstig artikel 2.6(e) van deze algemene voorwaarden of de kosten voor het terugzenden van de goederen overeenkomstig artikel 2.6(i) van deze algemene voorwaarden, is de Koper niet verplicht om die bijkomende kosten of vergoedingen te betalen.

3. Rechten en plichten van de verkoper

 • De Verkoper zal:
  a) de Goederen aan de Koper te leveren op basis van een door aanvaarding bevestigde bestelling in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en binnen de overeengekomen termijn en ze te verpakken of uit te rusten voor vervoer op de wijze die noodzakelijk is voor hun bewaring en bescherming,
  b) ervoor te zorgen dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de toepasselijke in Slowakije geldige wetgeving,
  c) de Koper onmiddellijk na de sluiting van het verkoopcontract, maar ten laatste samen met de levering van de goederen, op een duurzame drager een bevestiging van de sluiting van het verkoopcontract te bezorgen. b.v. via e-mail. De bevestiging moet alle in punt 2.6 vermelde informatie bevatten, met inbegrip van het formulier voor herroeping
  d) samen met de goederen aan de Koper overhandigen, uiterlijk in schriftelijke of elektronische vorm, alle documenten die nodig zijn voor de aanvaarding en het gebruik van de goederen en andere documenten die door de toepasselijke Slowaakse wetgeving worden voorgeschreven (handleidingen in de Slowaakse taal, garantiekaart, leveringsbon, belastingdocument)
 • De Verkoper heeft recht op behoorlijke en tijdige betaling van de koopprijs door de Koper voor de geleverde goederen
 • Indien de Verkoper, wegens uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van goederen, niet in staat is de goederen aan de Koper te leveren binnen de in het Koopcontract overeengekomen of in deze Voorwaarden gespecificeerde termijn of tegen de overeengekomen koopprijs, is de Verkoper verplicht de Koper een alternatieve prestatie aan te bieden of de Koper de gelegenheid te geven zich uit het Koopcontract terug te trekken (de bestelling te annuleren). De koper kan zich uit het koopcontract terugtrekken of de bestelling annuleren door een e-mail te sturen. Indien de Koper de koopprijs of een gedeelte daarvan reeds betaald heeft, zal de Verkoper de reeds betaalde koopprijs of een gedeelte daarvan binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de e-mail over de terugtrekking uit de koopovereenkomst of de annulering van de bestelling aan de Koper terugbetalen op de door de Koper aangewezen rekening, tenzij de partijen anders overeenkomen. Indien de Koper de door de Verkoper aangeboden alternatieve prestatie niet binnen een redelijke termijn aanvaardt of zich niet uit het Koopcontract terugtrekt, heeft de Verkoper het recht zich uit het Koopcontract terug te trekken en is de Verkoper, indien de Koper de Koopprijs of een gedeelte daarvan reeds betaald heeft, verplicht de Koopprijs of het reeds betaalde gedeelte daarvan terug te betalen binnen 14 dagen na de datum van overhandiging van de terugtrekking uit het Koopcontract aan de Koper.

4. Rechten en verplichtingen van de koper

 • De Koper is door de Verkoper in kennis ervan gesteld dat de bestelling de verplichting inhoudt om de prijs te betalen
 • De Koper is verplicht: a) de bestelde en geleverde goederen te aanvaarden, b) de overeengekomen koopprijs binnen de overeengekomen vervaldag aan de Verkoper te betalen, met inbegrip van de kosten van de levering van de goederen
 • De koper heeft recht op levering van de goederen in de hoeveelheid, de kwaliteit, de datum en de plaats die door de partijen zijn overeengekomen

5. Leverings- en betalingsvoorwaarden

 • De goederen worden verkocht op basis van getoonde modellen, catalogi, typebladen en staalboeken van de Verkoper op zijn E-shop website. De geleverde goederen moeten een minimale houdbaarheid van meer dan 2 maanden vóór de uiterste gebruiksdatum hebben. In geval van een kortere houdbaarheid neemt de Verkoper vóór de levering telefonisch of per e-mail contact op met de Koper en levert hij de goederen pas na instemming van de Koper aan.
 • De Verkoper zal de bestelling van de Koper uitvoeren en de Goederen aan de Koper leveren binnen 30 dagen, indien de Goederen door de Verkoper in voorraad worden gehouden wanneer de bestelling wordt gegenereerd. Indien de voorraadtoestand van het product wordt aangegeven door de tekst Bij bestelling, is de bepaling van punt 1.4 van deze voorwaarden van toepassing. De Koper aanvaardt deze voorwaarden zonder voorbehoud.
 • De op de website van deze E-shop gepubliceerde gegevens zijn niet gesynchroniseerd met het informatiesysteem van de Verkoper. Zij worden eenmaal per dag bijgewerkt, meestal 's nachts. Het kan dus voorkomen dat de gegevens over de beschikbaarheid van goederen op het ogenblik dat de koper een bestelling genereert, niet overeenstemmen met de huidige toestand van het systeem van de verkoper of van zijn leveranciers. Bij ontvangst van een dergelijke bestelling is de Verkoper verplicht de Koper hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen. Daarom is de Verkoper niet verplicht om een dergelijke bestelling aan de Koper te bevestigen of om zich eenzijdig uit het Koopcontract terug te trekken, overeenkomstig artikel 10.1 van deze Voorwaarden.
 • De Koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen op de plaats die de Verkoper in de aanvaarding van de bestelling door de Koper heeft aangegeven. Indien de koper de goederen niet afneemt binnen 7 dagen na het verstrijken van de in het koopcontract vermelde termijn of de bindende aanvaarding van de bestelling, heeft de verkoper het recht een schadevergoeding te eisen ten bedrage van de werkelijke kosten van de poging tot mislukte levering van de bestelling, zonder voorafgaande schriftelijke herroeping. Na het verstrijken van 14 dagen vanaf de datum waarop de koper verplicht was de goederen te aanvaarden, heeft de verkoper het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken en de goederen aan een derde te verkopen.
 • De Verkoper heeft het recht de Koper uit te nodigen om de goederen in ontvangst te nemen vóór het verstrijken van de in het verkoopcontract overeengekomen termijn.
 • De gewichten, afmetingen en andere gegevens over de goederen in de catalogi, brochures en andere documenten van de Verkoper die op de E-shop website geplaatst zijn, zijn voor zover de Verkoper ze van de vervaardiger of de importeur kan verkrijgen. De vervaardigers en dus ook de verkoper behouden zich het recht voor om veranderingen, wijzigingen en aanpassingen aan te brengen, zolang deze geen nadelige invloed hebben op de eigenschappen van de goederen. Indien dit zich voordoet en de koper de wijziging niet aanvaardt, heeft de koper het recht zich op elk ogenblik uit de koopovereenkomst terug te trekken en de prijs terug te krijgen die reeds betaald werd voor het voorwerp van de bestelling, indien van toepassing.
 • De plaats van levering van de goederen is de plaats die in de bestellingsbevestiging door de Verkoper is aangegeven, tenzij de partijen in het koopcontract anders overeenkomen.
 • Indien de Verkoper de Goederen aan de Koper naar de door de Koper in het Koopcontract aangegeven plaats aanlevert, is de Koper verplicht de Goederen persoonlijk in ontvangst te nemen of te laten overnemen door een persoon die door de Koper gemachtigd is om de in het Koopcontract aangegeven Goederen in ontvangst te nemen bij afwezigheid van de Koper en het leverings- en overhandigingsrapport te ondertekenen. De derde die gemachtigd is de in het verkoopcontract bedoelde goederen in ontvangst te nemen, is verplicht aan de Verkoper het origineel of een kopie van het verkoopcontract en het bewijs van betaling van de goederen en een schriftelijke machtiging te overhandigen. Indien de levering van de goederen moet worden overgedaan wegens de afwezigheid van de Koper op de in het Koopcontract vermelde plaats, zal de Koper alle kosten dragen die in dit verband veroorzaakt worden, , met name de herlevering van de goederen naar de in het Koopcontract vermelde plaats en de opslagkosten ten belope van het bedrag dat in artikel 10.2. van deze Algemene voorwaarden is bepaald.
 • De koper is verplicht de zending, d.w.z. de goederen alsmede hun verpakking onmiddellijk bij aflevering te controleren. Indien de Koper vaststelt dat de goederen of de verpakking van de goederen mechanisch beschadigd zijn, is hij verplicht de vervoerder hiervan in kennis te stellen en de staat van de goederen in diens aanwezigheid te controleren. Indien de Koper bij ontvangst van de goederen schade aan de goederen vaststelt, dient de Koper onmiddellijk na ontvangst van de goederen de omvang en de aard van de schade aan de goederen vast te leggen (schadestaat), waarvan de juistheid door de vervoerder dient te worden bevestigd. Op basis van de aldus opgemaakte en aan de Verkoper bezorgde akte kan de Verkoper, na afsluiting van de schadegebeurtenis met de vervoerder, het gebrek aan de goederen verhelpen, een korting op de goederen verlenen of, in geval van onherstelbare gebreken aan de goederen, nieuwe goederen aan de Koper leveren.
 • De Koper zal het recht hebben om zich uit de Koopovereenkomst terug te trekken in geval van niet-levering van de Goederen door de Verkoper binnen de termijn bepaald in artikel 5.2. van deze Algemene Voorwaarden en de Verkoper zal verplicht zijn om het reeds betaalde gedeelte van de Aankoopprijs aan de Koper terug te betalen in overeenstemming met artikel 10.8. van deze Algemene Voorwaarden.
 • De Koper ontvangt per e-mail een factuur voor elke zending. Indien een garantiekaart vereist is, zal deze in het pakket worden meegeleverd
 • Wijze van betaling:
  • contant bij ontvangst van de goederen op de verkooppunten van de verkoper

  • per kaartbetaling in de verkooppunten van de Verkoper
  • betaling vooraf op de rekening van de Verkoper
  • betaling onder rembours, wordt aangerekend volgens de prijslijst van de Verkoper

6. Aankoopprijs

 • De Koper is verplicht de aankoopprijs van de goederen overeenkomstig het Koopcontract en/of volgens de prijslijst van de Verkoper, die  geldig is op het ogenblik van het sluiten van het Koopcontract, met inbegrip van de kosten van levering van de goederen (hierna genoemd de "Aankoopprijs")aan de Verkoper te betalen. De Koper heeft het recht om de Aankoopprijs te betalen in de vorm van:
  • betaling per kaart in de verkooppunten van de Verkoper
  • betaling vooraf op de rekening van de Verkoper
  • betaling onder rembours wordt aangerekend volgens de prijslijst van de Verkoper
 • Indien de Koper de aankoopprijs per bankoverschrijving aan de Verkoper betaalt, wordt de datum van betaling geacht de datum te zijn waarop de volledige aankoopprijs op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven.
 • De koper is verplicht de verkoper de koopprijs voor de overeengekomen goederen te betalen binnen de termijn die in de koopovereenkomst is vastgesteld, doch uiterlijk bij de ontvangst van de goederen.
 • Indien de koper in gebreke blijft met de betaling van de koopprijs, is de verkoper gerechtigd een contractuele boete in rekening te brengen en is de koper verplicht aan de verkoper een boete te betalen die overeenkomt met het betaalde voorschot (aanbetaling)
 • Indien de Koper in gebreke blijft met de betaling van de koopprijs of een deel daarvan, komen de Partijen overeen dat de Verkoper het recht heeft zich terug te trekken uit het Koopcontract en dat de vooruitbetaling van de koopprijs volledig zal worden verrekend met de contractuele boete die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is, tenzij in het Koopcontract anders is overeengekomen.
 • De kosten van de levering van de goederen worden in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst en het bedrag ervan wordt vermeld in de samenvatting van de bestelling, tenzij de partijen anders overeenkomen.

7. Eigendomsovergang en overdracht van het risico van beschadiging van de goederen

 • De Koper zal pas de eigendom van de Goederen verwerven bij de volledige betaling van de aankoopprijs van de Goederen
 • Het risico van schade aan de goederen gaat over op de Koper op het moment dat de Koper of een door de Koper gemachtigde derde de goederen in ontvangst neemt van de Verkoper of van de persoon die door de verkoper gemachtigd is om de goederen te leveren, of,  als het niet op tijd gebeurt, op het moment dat de Verkoper de Koper in staat stelt over de goederen te beschikken en de Koper de goederen niet in ontvangst neemt.

8. Herroeping van de koopovereenkomst

 • Indien de Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het Koopcontract na te komen ten gevolge van de verkoop van de voorraad, de onbeschikbaarheid van de goederen, of indien de fabrikant, de importeur of de leverancier van de in het Koopcontract overeengekomen goederen de productie heeft onderbroken of zulke belangrijke wijzigingen heeft aangebracht dat het onmogelijk wordt de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van het Koopcontract na te komen, of ten gevolge van overmacht, of zelfs indien, zelfs met alle vereiste zorgvuldigheid, de Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het Koopcontract na te komen, of indien  de verkooper bi jal de moeite, die van hem in redelijkheid kan worden verwacht,  niet in staat is de goederen binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn of tegen de in de order vermelde prijs aan de klant te leveren, is de verkoper verplicht de koper onverwijld van dit feit in kennis te stellen en is hij tegelijkertijd verplicht de koper een alternatieve service aan te bieden of dan wel de koper de gelegenheid te bieden zich uit de koopovereenkomst terug te trekken (de order te annuleren). Indien de Koper zich terugtrekt uit het Koopcontract om de redenen uiteengezet in dit artikel van deze algemene voorwaarden, is de Verkoper verplicht om het reeds betaalde voorschot voor de in het Koopcontract overeengekomen goederen binnen 14 dagen na de kennisgeving van de herroeping aan de Koper terug te betalen door overschrijving op de door de Koper aangewezen rekening.
 • Indien de koper een bedrijf is, kan de koper een andere mogelijkheid worden geboden om de koopovereenkomst herroepen, afhankelijk van de staat van de geretourneerde goederen, het verlies van de garantie en de werkelijke prijs van de geretourneerde goederen. De staat van de goederen wordt beoordeeld door de verkoper. Indien geen voor beide partijen aanvaardbare voorwaarden kunnen worden overeengekomen, worden de goederen op kosten van de verkoper teruggezonden. De Verkoper is gerechtigd de Koper alle extra kosten in rekening te brengen.
 • De koper heeft het recht om zich zonder opgave van redenen uit de koopovereenkomst terug te trekken overeenkomstig § 7 en volgende bepalingen van de wet 102/2014 van Slowaakse staatsblad, betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand (hierna de "Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand" genoemd) binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, of na de datum van sluiting van een overeenkomst voor de levering van diensten of een overeenkomst voor de levering van elektronische inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de verkoper tijdig en naar behoren heeft voldaan aan de informatieverplichtingen uit hoofde van afdeling 3 van de Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand.
 • Binnen deze termijn heeft de koper het recht de goederen na ontvangst uit te pakken en te testen op een wijze die vergelijkbaar is met de gebruikelijke wijze bij aankoop in een traditionele "bakstenen" winkel, voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.
 • De herroepingstermijn gaat in op de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, alle delen van de bestelde goederen in ontvangst neemt, of, indien a) de door de koper in één bestelling bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd, op de dag waarop de laatst geleverde goederen in ontvangst worden genomen, b) de koper goederen levert die uit verschillende delen of onderdelen bestaan, op de dag waarop het laatste deel of onderdeel in ontvangst wordt genomen, c) de koper de goederen in het kader van de overeenkomst gedurende een bepaalde periode herhaaldelijk levert, op de dag waarop de koper het eerst geleverde goed in ontvangst neemt.
 • De koper kan de koopovereenkomst, waarvan de aankoop van de goederen het voorwerp uitmaakt, ook vóór het begin van de herroepingstermijn herroepen.
 • De terugtrekking uit de overeenkomst moet door de koper schriftelijk geschieden op een wijze die geen twijfel doet ontstaan over de herroeping van de overeenkomst, of in de vorm van een aantekening op een andere duurzame drager, of met gebruikmaking van het formulier dat als bijlage 1 aan deze verkoop- en reclamatievoorwaarden is toegevoegd. De herroepingstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving van de herroeping uiterlijk op de laatste dag van de termijn aan de Verkoper wordt toegezonden overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Slowaakse Wet betreffende de bescherming van de verbruiker bij verkoop op afstand.
 • De herroeping van de koopovereenkomst op grond van het vorige lid van deze voorwaarden moet de gegevens bevatten die vereist zijn in het formulier voor de herroeping van de koopovereenkomst, dat als bijlage 1 bij deze voorwaarden is gevoegd, met name de identificatie van de koper, het nummer en de datum van de bestelling, de nauwkeurige specificatie van de goederen, de wijze waarop de verkoper de reeds ontvangen prestaties moet terugsturen, met name het rekeningnummer en/of het postadres van de koper.
 • Indien de Koper zich uit het Koopcontract terugtrekt, wordt elk aanvullend contract met betrekking tot het Koopcontract waarvan de Koper zich heeft teruggetrokken, van meet af aan geannuleerd. Van de koper kunnen geen kosten of andere betalingen in verband met de ontbinding van de aanvullende overeenkomst worden verlangd, met uitzondering van de kosten en betalingen bedoeld in § 9, lid 3, § 10, leden 3 en 5, van de wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand en de prijs voor de dienst, indien het voorwerp van de overeenkomst de verlening van een dienst is en de dienst volledig is verleend.
 • De koper is verplicht de goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping van de koopovereenkomst, naar het adres van de zetel van de ondernemer terug te zenden, dan wel deze aan de verkoper of aan een door de verkoper tot overname gemachtigd persoon af te geven. Dit is niet van toepassing indien de verkoper heeft aangeboden de goederen persoonlijk of via een door de verkoper gemachtigde persoon af te halen. De in de eerste zin van dit artikel van deze verkoop- en reclamatievoorwaarden gestelde termijn wordt geacht te zijn nageleefd, indien de goederen uiterlijk op de laatste dag van de termijn ten vervoer zijn overhandigd.
 • De koper is verplicht de goederen compleet, inclusief alle documentatie, onbeschadigd, bij voorkeur in de originele verpakking en ongebruikt aan de verkoper te leveren.
 • Het wordt aanbevolen de goederen te verzekeren. Contante betaling bij levering wordt door de Verkoper niet aanvaard. De Verkoper is verplicht alle betalingen die hij op grond van of in verband met de koopovereenkomst van de Koper heeft ontvangen, met inbegrip van transport-, leverings- en portokosten en andere kosten en lasten, onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping aan de Koper terug te betalen. De Verkoper is niet verplicht betalingen aan de Koper uit hoofde van dit artikel van deze Voorwaarden terug te betalen voordat de Goederen aan de Koper zijn geleverd of totdat de Koper heeft aangetoond dat de Goederen aan de Verkoper zijn teruggezonden, tenzij de Verkoper voorstelt de Goederen persoonlijk of via een door de Verkoper gemachtigde persoon af te halen.
 • De Koper draagt de kosten van het terugzenden van de goederen naar de Verkoper of naar de persoon die door de Verkoper gemachtigd is om de goederen af te halen. Dit is niet van toepassing indien de verkoper ermee heeft ingestemd deze zelf te dragen of indien hij niet heeft voldaan aan zijn verplichting uit hoofde van artikel 3, lid 1, onder i), van de Wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand.
 • De koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan de behandeling die nodig is om de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien de verkoper niet heeft voldaan aan de informatieverplichting betreffende het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder h), van de Slowaakse Wet betreffende de bescherming van de verbruiker bij verkoop op afstand.
 • De Verkoper is verplicht de aankoopprijs van de Goederen aan de Koper terug te betalen op dezelfde wijze als de Koper bij zijn betaling heeft gebruikt, tenzij de Verkoper met de Koper een andere wijze van terugbetaling overeenkomt, zonder dat de Koper hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
 • In geval de Koper zich uit de overeenkomst terugtrekt en aan de Verkoper goederen levert die gebruikt, beschadigd of onvolledig zijn, verbindt de Koper zich ertoe aan de Verkoper te vergoeden: a) de waarde waarmee de waarde van de goederen verminderd is in de zin van artikel 457 van het Slowaakse Burgerlijk Wetboek in het werkelijke bedrag b) de kosten die de Verkoper heeft gemaakt in verband met de herstelling van de goederen en het herstel in hun oorspronkelijke staat, berekend volgens de prijslijst voor de dienst na verkoop van de goederen. De Koper is verplicht de Verkoper op grond van deze clausule van de Klachten- en Verkoopvoorwaarden te vergoeden ten bedrage van het verschil tussen de koopprijs van de goederen en de waarde van de goederen op het moment van de herroeping van de koopovereenkomst ten hoogste.
 • In overeenstemming met Art. 6 van de Slowaakse wet betreffende de bescherming van de consument bij verkoop op afstand, mag de koper een overeenkomst die het onderwerp is van een overeenkomst, niet herroepen: - de verkoop van goederen die volgens de speciale wensen van de consument zijn vervaardigd, van op maat gemaakte goederen of van goederen die speciaal voor één consument zijn bestemd; - de verkoop van goederen in beschermende verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de beschermende verpakking na levering is verbroken; - de verkoop van geluidsopnamen, van visuele opnamen, de levering van elektronische inhoud, anders dan op een materiële drager, wanneer met de levering van de inhoud is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij er naar behoren over is geïnformeerd dat hij door het uiten van die instemming het recht op herroeping verliest. - de verkoop van goederen die, op een tijdstip na de sluiting van de overeenkomst en de inontvangstneming van de goederen door de verkoper aan de koper, gedemonteerd, in elkaar gezet of gebruikt zijn op een zodanige wijze dat herstel ervan in de oorspronkelijke staat door de verkoper niet mogelijk is zonder extra inspanningen en kosten.
 • De bepalingen van artikel 10 van deze verkoop- en klachtenvoorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op entiteiten die niet voldoen aan de definitie van consument in artikel 2, onder a), van de wet.

Formulier voor de terugzending van goederen

Download

9. Aansprakelijkheid voor gebreken en garantie

Zie. Retourbeleid

10. Persoonsgegevens en de bescherming daarvan

Zie. Bescherming van persoonsgegevens

11. Slotbepalingen

 • De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat de rechten en verplichtingen tussen de Verkoper en de Koper, naast deze Algemene Voorwaarden, worden geregeld ook door de Algemene Voorwaarden van de Verkoper, de Defecten- en Garantieclaimprocedures van de Verkoper en de reclamatieprocedure van de Verkoper, die beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de Verkoper of gepubliceerd zijn op de website van de Verkoper. De Koper erkent eveneens dat de verkochte goederen mogelijk niet afkomstig zijn van zijn officiële distributie, hetgeen impliceert dat de reclamaties enkel bij de Verkoper mogen worden opgeëist.
 • Alle juridische betrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Slowaakse Republiek. De rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de consument bij postorderverkoop worden geregeld door het Slowaakse Burgerlijk Wetboek en speciale verordeningen. Indien sommige kwesties niet kunnen worden opgelost volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zijn de relevante bepalingen van het Slowaakse Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Koophandel van toepassing.
 • Door het afsturen van een bestelling bevestigt de Koper dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en de reclamatieprocedure van de Verkoper, en dat hij met de inhoud volledig akkoord gaat.

12. Recht op herroeping van de koopovereenkomst

U hebt het recht om deze koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u bevoegde derde persoon, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in ontvangst neemt. Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, verzoeken wij u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) ons op de hoogte te stellen van uw besluit om deze koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn blijft van kracht als u een kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

13. Andere rechten en verplichtingen

Niettegenstaande andere bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper voor winstderving, verlies van kansen of enige andere indirecte of gevolgschade die op enigerlei wijze ontstaat.

 

 

Toezichthoudende autoriteit

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) (Slowaakse handelsinspectie)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. nr.: +421/2/ 58272 172, +421/2/58272 104

fax nr.: +421/2/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi